نویسنده = نجیبه عباسی رستمی
رابطه مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-36

حسین رضایی دولت آبادی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد