نویسنده = محمدر ضا مردانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

دوره 6، 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

محمدر ضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مسعود اشرفی