فصلنامه مهندسی مدیریت نوین (GHESHM) - مقالات آماده انتشار