ارزیابی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای منتخب مبتنی بر نظریه مدرن فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 مدرس گروه حسابداری، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش جهت بررسی کارایی و اثربخشی مدیریت پرتفوی شرکت­های سرمایه­گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بین سال­های 1384-1388 پرتفوی فعال داشته­اند، صورت گرفته است. در راستای ارزیابی عملکرد آنها با توجه به تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی به کمک معیارهای شارپ،سورتینو و استرلینگ صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه اول که از طریق آزمون­های آماری تحلیل واریانس و مقایسه میانگین دو به دو با پس آزمون ال­اس­دی صورت گرفت،نشان داد عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری با توجه به معیارهای شارپ،سورتینو و استرلینگ بطور متوسط با یکدیگر تفاوت دارد.البته معیار استرلینگ با تفاوتی جزئی عملکرد بهتری را نشان داد. فرضیه دوم تحقیق نیز عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری را در مقایسه با بازار مورد ارزیابی قرار داد که بجز معیار سورتینو بقیه معیارها عملکرد بهتر شرکت­های سرمایه­گذاری در مقابل بازار را نشان دادند. در نهایت نتایج آزمون کروسکال والیس و آماره مربع کای نشان داد که بکارگیری این سه معیار در رتبه بندی شرکت­ها نتایج یکسانی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها