بررسی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه مهندسی مجدد در بانک صادرات استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد قائمشهر

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

چکیده

یکی از شناخته ترین راهبردهای دگرگونسازی کسب و کار، مهندسی مجدد است که در پیاده سازی آن در سازمان­ها مشکلاتی وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی فرایند مهندسی مجدد، عوامل موفقیت مهندسی مجدد را  بصورت پنج عامل انسانی، سازمانی، اجرایی، محیطی، زمینه­ای و تکنولوژی اطلاعات را شناسایی نموده است. پرسشنامه با طیف لیکرت طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی، بین 94 نفر از مدیران، سرپرستان، مشاوران و کارشناسان ارشد به عنوان خبرگان جامعه آماری (بانک صادرات استان مازندران) توزیع گردید و با استفاده از آزمون t و با کمک نرم افزارspss  نتایج بدست آمده نشان می­دهد که عامل انسانی مهمترین و تکنولوژی اطلاعات ضعیف ترین عامل در موفقیت اجرا و استقرار فرایند مهندسی مجدد بوده و عواملسازمانی، اجرایی، محیطی و زمینه­ای در ردیفهای بعدی تأثیر گذاری قرار دارند. برای عوامل، زمینه ای هم ایجاد توان تصمیم گیری، انجام کارهای پروژه و شغلی به عنوان مهمترین عوامل می باشد که باید به ترتیب اولویت به آنها توجه گردد.

کلیدواژه‌ها