طراحی و تبیین مدلی جهت بسترسازی برای بروز خلّاقیت در مؤسسات خدمات فنّی مهندسی کشور (مطالعۀ مورد: مؤسسات پژوهش محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدلی به منظور زمینه­سازی برای بروز خلّاقیت در مؤسسات خدمات فنّی مهندسی پژوهش محور انجام پذیرفت­. برای نیل به این هدف­، موضوع تحقیق در قالب ادبیّات خلّاقیت در مؤسسات مورد نظر بررسی شد که نتیجه آن­، دستیابی به مدل مفهومی تحقیق بود­.
این مدل در بردارنده چهار عامل یا متغیر پنهان­، شامل خلّاقیت­، عوامل فردی­، عوامل گروهی و عوامل سازمانی است­. هر کدام از این عوامل دارای شاخص­های مشخصند­. خلّاقیت دارای سه شاخص مسأله­یابی­، ایده­یابی و اجرای ایده­ها  است­.
عوامل فردی متشکّل از دو شاخص توانمندی و شخصیت است و عوامل گروهی­، سه شاخص تنوّع گروه­، انسجام گروه و سیستم ارتباطات را شامل می­شود­. عوامل سازمانی متشکّل از چهار شاخص سبک رهبری­، سیستم پاداش­، جوّ سازمانی و ساختاری سازمانی است­.
براساس مدل مفهومی­، پرسشنامه سنجش شاخص­ها تهیّه و تنظیم شد­. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه در مؤسسات مورد مطالعه توزیع و پس از تکمیل­، جمع­آوری­گردید­.
بعد ازکنترل و بررسی مندرجات پرسشنامه­های جمع­آوری شده­، تعداد 315 پرسشنامه به دست آمد­. داده­های حاصل از پرسشنامه­های مذکور با استفاده از نرم­افزار لیزرل[1] حول فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند.
نتایج نشان داد تمام شاخص­های مربوط به هر کدام از عوامل چهارگانه به نحو معناداری عامل مربوط را سنجیده­، عوامل فردی به طور مستقیم و عوامل گروهی و سازمانی به طور غیرمستقیم در شکل­گیری خلّاقیت پژوهشگران مؤسسات مورد مطالعه مؤثرّند­.[1]Lisrel 8.5

کلیدواژه‌ها