بررسی اثرات معنویت محیط کار بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در بیمارستان امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه مفهوم جدیدی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه اندیشمندان مدیریت قرار گرفته است. تعدادی از محققان به دنبال شناسایی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی، معنویت محیط کاری، پرداخته اند و عده ای دیگر بر پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی همچون اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت ارباب رجوع پرداخته اند. این پژوهش دارای دو هدف میباشد هدف اول، بررسی ارتباط میان معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی،  هدف دوم، بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات، می باشد. دامنه زمانی مورد مطالعه  دی ماه 1388 تا پایان اردیبهشت ماه 1389 می باشد. تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی روابط علی بین معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی است، از نظر هدف کاربردی، واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. این تحقیق، در میان تحقیقات همبستگی، از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس می باشد. در پژوهش حاضر از ابزارهای مصاحبه‌، مدارک و مستندات کتابخانه‌ای، پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق کارکنان و مدیران و ارباب رجوعبیمارستان امام خمینیتهران می باشد. آزمون فرضیه اول به روش مدل سازی معادلات ساختاری، بیانگر وجود رابطه علی میان معنویت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی می باشد که نتایج نشان می دهند درصدی از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را می توان با معنویت در محیط کار تبیین کرد. بنابراین فرضیه اول تأیید می شود. در خصوص آزمون فرضیه دوم به روش مدل سازی معادلات ساختاری، بیانگر وجود رابطه علی میان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات می باشد که نتایج نشان می دهند درصدی از تغییرات کیفیت خدمات را می توان با رفتار شهروندی سازمانی تبیین کرد. بنابراین فرضیه دوم تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها