بررسی اثرات محیطی بر اجرای استراتژی منابع انسانی در شرکت ارتباطات و زیرساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان اصفهان، دهاقان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات محیطی بر اجرای استراتژی منابع انسانی درشرکت ارتباطات و زیرساخت پرداخته است. اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است، برای اینکه یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. بنابراین، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی مورد نظر قرار می­گیرد و نقاط فرصت و تهدید آنها برای سازمان تعیین می‌گردد و  همچنین محیط داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف سازمان مورد برسی قرار می­گیرد.
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت ارتباطات و زیرساخت می­باشد که از روش تصادفی طبقه­ای برای نمونه گیری استفاده شده است. همچنین پرسشنامه بین مجموع مدیران ستادی و معاونت­های مجموعه ارتباطات و زیرساخت توزیع شده است و سنجش روایی پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است ۰.875درصد می­باشد و از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نیز جهت محاسبه شدت یا میزان رابطه معنی داری بین مؤلفه ها بهره گرفته شده است و داده­های بدست آمده از پرسشنامه ، توسط نرم افزار SPSS پردازش شده است.
یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدها) ومتغییر وابسته (اجرای استراتژی منابع انسانی) نشان داد که شناسایی و درک همه افراد سازمان نسبت به نقاط قوت، فرصت­های سازمان  نقش کلیدی در اجرای استراتژی­های سازمان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها