بررسی وضعیت زیرساخت‌های لازم جهت استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه دامغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

دانش یکی از عوامل بنیادی است که کاربرد موفق آن، دانشگاه­ها را یاری می رساند تا خدمات بدیع ارائه دهند و در محیط متکی بر دانش است که دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی قادر می­شوند مزیت  ­های رقابتی و برتری­های علمی خود را همچنان حفظ نمایند. مدیریت دانش مفهومی است که با توجه به تأکید برنامه چهارم توسعه­ی کشور بر توسعه­ی مبتنی بر دانایی و اقتصاد دانش محور اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین مولفه‌هایی مانند استراتژی­های سازمانی، ساختارهای سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و تأمین مالی برنامه­های مدیریت دانش و همچنین اولویت بندی مؤلفه ها در دانشگاه دامغان می باشد. نوع تحقیق، توصیفی و روش تحقیق مورد استفاده، روش پیمایشی (زمینه یابی) است و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. سنجش روایی پرسشنامه از طریق بررسی محتوایی توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین برای پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که بعد از اصلاح  پرسشنامه 8059/0 درصد می­باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران و کارشناسان دانشگاه دامغان می­باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد که تعداد آن­ها 150 نفر می­باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است. یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (استراتژی­های سازمانی، ساختارهای سازمانی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و تأمین مالی برنامه­های مدیریت دانش)ومتغییر وابسته (استقرار مدیریت دانش در دانشگاه دامغان) نشان داد که مؤلفه­ی استراتژی­های سازمانی بیشترین همبستگی را با استقرار مدیریت دانش دارد و همچنین کمترین همبستگی مربوط به.مؤلفه ی فرهنگ سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها