ارتباط مؤلفه های هوش سازمانی با مدیریت دانایی محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد رودهن،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن،ایران

چکیده

 هدف تحقیق حاضر  شناسایی رابطه  مؤلفه های هوش سازمانی با مؤلفه های مدیریت دانایی محور  در واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.  روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است.روش جمع آوری اطلاعات  میدانی بوده که از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد یکی پرسشنامه هوش سازمانی  آلبرشت( 2003) و دیگری پرسشنامه مدیریت دانش نیلی ونفیسی(1381)بودکه برای تعیین ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌ها، روایی محتوایی آن با نظرخواهی متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سؤال‌ها و مؤلفه ها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. که اعتبار شاخص کلی هوش سازمانی (97/0) و شاخص کلی مدیریت دانایی محور  (98/0) بدست آمد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی اعضای هیأت علمی (غیر پزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی است که در سال تحصیلی 90-1389 در واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد غیرپزشکی اشتغال داشتند  می باشد، که بالغ بر 6000نفر بودند.  نمونه  آماری از طریق نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای  تک مرحله ای انجام شد. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 350 نفر تعیین شد. در مجموع نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته 266 نفر می‌باشد.اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون ،تحلیل واریانس)به کمک نرم افزار spssمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تک تک مؤلفه های هوش سازمانی با مؤلفه های مدیریت دانایی محور رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها