بررسی رابطه بین ابزارهای ترفیع تجاری و وفاداری مشتریان بانک ها (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ، مدرس مدعو

2 دانشجو دکتری مدیریت دولتی_تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان

چکیده

مقاله حاضر، با هدف بررسی رابطه بین ابزارهای ترفیع تجاری و وفاداری مشتریان بانک‌های خصوصی استان گلستان با استفاده از مدل مفهومی تحقیق می باشد، پس از مرور ادبیات موضوعی مربوطه از میان  مشتریان4 بانک خصوصی استان گلستان (سرمایه، سینا، پاسارگاد، اقتصاد نوین و سامان) در 6 ماهه اول سال 1388 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نمونه آماری 151 موردی صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی_ زمینه یاب است.  برای جمع آوری  داده ها جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه محقق ساخته ،و برای آزمون فرضیه ها از آزمون tتک نمونه استفاده شده است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  با توزیع 30 پرسشنامه  بین افراد جامعه آماری0.82 بدست آمده داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش، فرضیه‌های اصلی و فرعی پژوهش، تأیید شده که بیانگر رابطه معنی داربین اجزای ترفیع تجاری بر وفاداری مشتریان بانک‌های خصوصی استان گلستان است.

کلیدواژه‌ها