ابهام علّی ادراکی و عملکرد سازمان مورد مطالعه: صنعت بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی . دانشگاه علامه طباطبایی. ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی. دانشگاه علامه طباطبایی. ایران

3 مدیریت بازرگانی. دانشگاه علامه طباطبایی. ایران

چکیده

عملکرد سازمانی تحت تأثیر ابهام مدیران سازمان از خود و رقبایشان است. هدف تحقیق حاضر بررسی تآثیر ابهام علی ادراکی بر عملکرد سازمانی است. ابهام علی ادارکی در این تحقیق شامل ابهام علی از شایستگی ها و ابهام علی از رقبا می شود. نمونه مورد بررسی 124 نفر از مدیران میانی شرکت های بیمه فعال در شهر تهران می باشد، که تعداد 116 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده است. نتایج معادلات ساختاری نشان دهنده ی این است که ابهام از شایستگی ها اثر مثبت معنادار (23/0) و ابهام از رقبا اثر منفی معناداری (18/0-) بر عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه دارد. همچنین بر اساس تحلیل رگرسیونی شیوه رهبری، جو سازمانی و ارزش های سازمان از طریق متغیر میانجی ابهام علی ادراکی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارند. شیوه رهبری از طریق ابهام از شایستگی ها بیشترین اثر را بر عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه دارد.

کلیدواژه‌ها