بررسی تاثیر سبک های رهبری تفویضی و تعاملاتی بر مولفه های سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان تربت جام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، گروه مدیریت، تربت جام، ایران

2 دانشگاه فردوسی، گروه مدیریت، مشهد، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، گروه مدیریت، تربت جام، ایران

چکیده

مطالعات زیادی به بررسی سبک های رهبری مختلف موجود پرداختند و در این میان دو سبک رهبری تعاملاتی و تفویضی از بقیه اهمیت بیشتری دارند. همچنین در ارتباط با سازمان های یادگیرنده و مولفه های لازم برای شکل گیری چنین فضایی در سازمان مطالعات زیادی شکل گرفته است.لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سبک های مختلف رهبری تفویضی و تعاملاتی بر مولفه های سازمان یادگیرنده شکل گرفته است. برای این منظور فضای نمونه 90 نفری از کارکنان و پزشکان پانسیون تربت جام خراسان رضوی انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد آبابنه (2009) برای سنجش سبک های رهبری و از پرسشنامه استاندارد مارتینت (2002) برای سنجش معیارهای سازمان یادگیرنده استفاده شده است که روایی آن در دو مرحله صوری و با استفاده از روایی عاملی تاییدی سنجیده شده است و اطمینان حاصل گردیده است که سوالات مطرح شده در پرسشنامه نظر محقق را می سنجند. نتایج تحقیق نشان داده است که دو سبک رهبری تعاملاتی و دگرگونی بر شکل دهی مولفه های سازمان یادگیرنده و ایجاد فضای یادگیری در سازمان ها به طور مثبت موثر است. نتایج این مطالعه می تواند برای مدیران در به کارگیری سبک های مناسب رهبری در ترویج فرهنگ یادگیری در سازمان موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها