ارزیابی عملکرد پرتفوی بانک ملی ایران براساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز. تهران. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است که بازخوردی از سرمایه‌گذاری‌های بورسی بانک ملی ایران ترسیم شود، بدین منظور در یک دوره پنج ساله از فروردین ماه سال 1385 تا اسفندماه سال 1389 اطلاعات ماهیانه شرکتهای سرمایه‌پذیر در پرتفوی بورسی بانک ملی ایران اعم از ریسک و بازده را  استخراج کرده و در نهایت براساس شاخص مدرن(شارپ) و شاخص‌های فرامدرن ( سورتینو و پتانسیل مطلوب )  عملکرد سرمایه گذاری بورسی بانک ملی ایران را با بازار مقایسه می‌کنیم.با عنایت به اینکه داده‌ها از مقیاس رتبه‌ای برخوردارند از روش‌های آماری ناپارامتریک (آزمون من – ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن) جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده کردیم.پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیدیم که بین نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی بورسی بانک ملی ایران از طریق مدل‌های مدرن و فرامدرن ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین براساس مدل مدرن شارپ و مدل فرامدرن سورتینو عملکرد بازاردر طی سالهای مورد مطالعه بهتر ارزیابی گردید ولیکن براساس مدل فرامدرن پتانسیل مطلوب عملکرد پرتفوی بورسی بانک ملی ایران عملکرد بهتری را نسبت به بازار نشان داد.

کلیدواژه‌ها