بررسی رابطه بین درصد سهام شناورآزاد با تعداد خریداران، تعداد دفعات معامله و نسبت گردش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی. قشم. ایران

چکیده

سهام شناورآزاد،شامل آن بخش از سهام است که سرمایه گذاران در صورت وجود قیمت مناسب حاضر به فروش آن می باشند. هدف اصلی از این تحقیق بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد شرکت ها با قدرت نقد شوندگی سهام می باشد تا بتوان از این طریق ابزاری مناسب جهت تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران فراهم آورد . اما اهداف دیگر تحقیق می تواند شامل اهداف زیر باشد :
1- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد با تعداد خریداران سهام شرکتها .
2- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد شرکتها بادفعات انجام معامله سهام این شرکتها.
3- تعیین رابطه بین میزان سهام شناورآزاد شرکتها بانسبت گردش سهام که نسبت گردش سهام ازطریق تقسیم حجم معاملات به ارزش بازارآنها بدست می آید.
نمونه آماری شامل 273 شرکت است. فرضیات تحقیق  شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. برای انجام این تحقیق جامعه آماری  شامل405 شرکت است.
بااستفاده ازروشهای آماری شامل: رگرسیون،تحلیل واریانس،وضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارگرفت.درپایان نتایجی که ازاین فرضیات بدست آمد، نشان دهنده رابطه مستقیم بین سهام شناورآزاد وتعداد خریداران،تعداد دفعات معامله ونسبت گردش سهام بود که این خود نشان دهنده رابطه مستقیم سهام شناورآزاد باقدرت نقدشوندگی می باشد یعنی هرچه میزان سهام شناورآزاد شرکت ها بیشترباشد قدرت نقدشوندگی آنها نیزبیشترمیشود.

کلیدواژه‌ها