بررسی تاثیر هموار سازی سود بر قدرت پیش بینی کنندگی سود هر سهم در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت. دانشگاه هرمزگان. بندرعباس. ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. بندرعباس. ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر قدرت پیش بینی کنندگی سود هر سهم در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری هموارسازی سود از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده شده است. جامعه آماری با در نظر گرفتن ویژگیهای تعیین شده شامل 517 شرکت پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 5 ساله از سالهای 1385-1389 می باشد. همچنین دو فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمونهای آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در فرضیه اول بین بازده مرکب و سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجوددارد و فرضیه دوم با عنوان ارتباط بین هموارسازی سود و ثبات سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس رد می شود.

کلیدواژه‌ها