بررسی تاثیر صورت حساب گردش وجوه نقد بر سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با توجه به اینکه تبیین روابط میان اقلام نقدی و تعهدی مربوط به یک شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است به دنبال بررسی این روابط خواهد بود و به بررسی عوامل جریانات نقدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است و با توجه به فرمول کوکران میزان حجم نمونه 148 در نظر گرفته شده است. با استفاده از منابع مختلف به جمع آوری داده های مورد نیاز می‌پردازد و روابط را مشخص نموده و با استفاده از آزمون آماری رگرسیونی و همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط میان ارزش عوامل جریان نقدی و سود خالص شرکت‌هایی مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج آزمون‌های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار میان جریانات نقدی و سود شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها