بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین کارکنان جمعیت هلال احمرخراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. بجنورد. ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی می باشد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست از: بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رابطه معنی داری وجود دارد. به همین منظور فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و نوآوری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به تعداد 110 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 86 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعاات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی – که دارای 36 سوال 5 گزینه ای  (مقیاس لیکرت) و پرسشنامه نوآوری سازمانی جلیل آقائی که شامل 20 سوال 5 گزینه ای (مقیاس لیکرت ) می باشد. به علاوه روایی پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصین مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات  از نرم افزار Spss و روش آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رسم جدول، فراوانی، انحراف معیار، نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون)، رگرسیون گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرهنگ سلسله مراتبی نسبت به فرهنگ سازمانی مشارکتی تاثیر کمتری در نوآوری در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی دارد.

کلیدواژه‌ها