مقایسه اثر ویژگی های شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش در صنایع پتروشیمی و سیمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندعباس- گروه حسابداری بندرعباس – ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندرعباس – گروه حسابداری – بندرعباس – ایران

چکیده

این پژوهش به مقایسه اثر ویژگی های شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش در صنایع پتروشیمی و سیمان بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله (89-1385) پرداخته است. در این راستای چهار فرضیه اصلی مطرح و تعداد 48 شرکت از جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد.
 نتایج پژوهش نشان داد بین سود­آوری، گردش وجه نقد عملیاتی و اندازه شرکت با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنی‌داری وجود دارد. در حالی که بین رشد فروش با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه معنا‌داری وجود ندارد. سایر نتایج حاکی از آن بود که ارتباط سودآوری و گردش وجه نقد عملیاتی با چرخه تبدیل وجه نقد در صنایع پتروشیمی و سیمان متفاوت بوده و ارتباط اندازه شرکت و رشد فروش با چرخه تبدیل وجه نقد در دو صنعت مورد مطالعه متفاوت نیست

کلیدواژه‌ها