سنجش کیفیت خدمات در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی .واحد رشت. ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی .واحد رشت. ایران

چکیده

در سالهای اخیر رقابت در بازارچه در سطح ملّی و چه در سطح بین المللی به خصوص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزایش یافته است. از طرفی امروزه بهبود کیفیت خدمات به استراتژی اصلی سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی آنها مبدّل شده‌است. در حقیقت ارایه خدمات برتر از طریق حفظ کیفیت بالا، پیش نیاز موفّقیت سازمانها به خصوص در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به شمار می رود. از آنجا که جهت پاسخگویی به موقع در بازار امروزی و سازگاری با ویژگی های عصر حاضر مدیریت بهینه فعّالیت ها، خدمات و فرآیند ها، نه فقط در قلمرو یک سازمان، بلکه در کلّ یک سازمان هلدینگ ضروری می باشد. به همین منظور این تحقیق تا حد امکان این شکافها را در هلدینگ صنایع تجهیزات نفت و شرکتهای تابعه آن (وتکو، گسترش شیرسازی،تهران سوفا، پارس پنگان، توس پیوند، پیچ و مهره های صنعتی ایران) شناخته و پیشنهاداتی برای رفع آنها ارایه نموده است. بعلاوه از آنجا که تاکنون در این صنعت تحقیقی در ارتباط با کیفیت خدمات انجام نشده، در این تحقیق سعی شده است تا ادبیّات موضوعی جامعی در حوزة کیفیت خدمات گردآوری و تدوین گردد. اهداف تحقیق شامل: 1- شناسایی سطح انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارایه شده توسط هلدینگ صنایع تجهیزات نفت. 2- شناسایی و اولویت بندی شکافهای خدماتی که منجر به نارضایتی مشتریان شده است و 3- شناسایی واولویت ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان، می باشد. در این تحقیق از مدل سروکوآل [1] که در این مبحث شناخته ترین مقیاس بوده و توسط پاراسورامان و همکارانش [2] ارایه شده، استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلّیة مشتریان هلدینگ صنایع تجهیزات نفت و شرکتهای تابعه آن (وتکو، گسترش شیرسازی، تهران سوفا، پارس پنگان، توس پیوند، پیچ و مهره های صنعتی ایران) در شهر تهران و اهواز می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های مقایسه میانگین، فریدمن و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهندة این است که در تمامی ابعاد تفاوت معنی داری بین انتظار و عملکرد وجود داشته و در تمامی ابعاد سطح انتظار از عملکرد بیشتر است. همچنین همبستگی بین رضایت و ادراکات مشتریان از عملکرد تأیید شده است. در رتبه بندی انجام شده نیز، مهمترین بعد قابلیت اعتبار می باشد.2. SERVQUAL


3. Parasuraman, et al., 1988

کلیدواژه‌ها