بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان‌شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب . بناب. ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

3 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی میزان یادگیرندگی سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج) پرداخته شده است و فرضیه هایی که به آنها پاسخ داده شده عبارتند از: 1- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ قابلیتهای شخصی افراد بیشتر از متوسط می باشد. 2- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ مدلهای ذهنی مثبت افراد بیشتر از متوسط می باشد. 3- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ آرمانهای مشترک بیشتر از متوسط می باشد. 4- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ یادگیری جمعی بیشتر از متوسط می باشد. 5- میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ نگرش سیستمی افراد بیشتر از متوسط می­باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، از روش‌ توصیفی‌ پیمایشی استفاده‌ شد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان­شرقی می باشد. که بر اساس آمار موجود برابر با 1300 نفر می­باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران و بر اساس جدول مورگان برابر با 297 نفر در نظر گرفته شد. برای‌ انتخاب‌ واحدهای‌ مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده‌ شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته (با طیف لیکرت) و دارای روایی نمادی بود که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 82/. برآورد شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های مورد نیاز در پژوهش حاضر در دو بخش (توصیفی و استنباطی) انجام گرفت، بطوریکه بخش توصیفی شامل توصیف متغیرها با استفاده از شاخص میانگین و بخش استنباطی شامل آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمونt  تک متغیره می شد که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق گویای این بود که بطور کلی میزان آمادگی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از لحاظ قابلیت های شخصی، مدلهای ذهنی،آرمانهای مشترک،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی پایین تر از حد مطلوب و انتظار است. نتایج حاصل از سنجش شاخص ها نشان داد که میانگین شاخص های ایده های عالی کارکنان، بازبینی مدل ذهنی توسط مدیر، شکل دهی و اجرای ایده های نو، تشویق فضای آرمان طلبی و نوآوری، برخورداری کارکنان از الگوی ذهنی پویا و همچنین بررسی علت مشکلات پیش آمده و تجزیه و تحلیل عملکردهای گذشته، پایین تر از حد متوسط می باشد، اما میانگین سایر شاخص های سنجیده شده بالاتر از حد متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها