بررسی رابطه میان زیرساخت‌های سازمانی و راهبرد مدیریت دانش (تولید و توزیع) در سازمان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی- گرگان و دانشگاه جامع علمی-کاربردی.

2 دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی . علی‌آباد کتول. ایران

3 مدیرت رسانه. استادیار

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهایی چون، فرهنگ سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، که در زمره زیرساخت‌های سازمانی به‌عنوان متغیر‌ مستقل بوده و راهبرد مدیریت دانش به‌عنوان متغیر وابسته، که شامل دو فعالیت عمده تولید و توزیع دانش می‌شود، می‌پردازد. زیرساخت فرهنگ سازمانی مشتمل بر دو بعد فرهنگ یادگیری مستمر و فرهنگ تسهیم دانش بوده و زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز دو بعد پشتیبانی و شناخت را در بر می‌گیرد. لذا با پرداختن به روابط متناظر میان متغیرهای مزبور نتایجی حاصل آمده که مبین درایج مختلفی از همبستگی میان آنها می‌باشد و گواهی بر بایستگی وجود زیرساخت‌هایی جهت اجرایی شدن راهبرد مدیریت دانش. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین زیرساخت ساختار سازمانی و راهبرد مدیریت دانش، در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان بوده است. همچنین روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی، پیمایشی، میدانی و همبستگی بوده و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان به تعداد 208 نفر و حجم نمونه، با استناد به جدول مورگان و فرمول محاسباتی مربوطه، 136 نفر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها