بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار خرید آنی و خرید وسواسی (مورد مطالعه: دانشگاه های استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. مدیریت بازرگانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

3 کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت . ایران

چکیده

خریدهای وسواسی به عنوان یک خصیصه شخصیتی به خریدهای مزمن تکرار شونده که اولین پاسخ به احساسات منفی افراد می باشد گفته می شود. در این صورت خریدهای وسواسی، جنبه تاریکی از رفتارمصرف کننده است که به یک مسئله اجتماعی عمده تبدیل شده است. اینپژوهش به بررسی تاثیرویژگی های شخصیتی بر رفتار خرید وسواسی پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- علی و از نوع پیمایشی است. روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق، از نوع غیر احتمالی در دسترس بوده و پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، برای تجزیه وتحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که نتایج به دست آمده برای تمامی سازه ها همگی بیشتر از 7/0 حاصل گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد دو ویژگی ترتیب برونگرایی و رنجورخواهی بعنوان مهمترین ویژگیها بر رفتار خرید آنی و وسواسی اثر دارند. بنابراین افرادی که خجالتی نیستند و در گروه احساس ناراحتی نمی کنند بیشتر به سمت خرید آنی سوق پیدا می کنند. همچنین افراد با ویژگی روان رنجوری دارای ثبات احساسی پایین اند. این افراد نگران، عصبی، مایوس و ناامید، دارای استرس، خجالتی، آسیب پذیر و شتابزده هستند و بیشتر به سمت خرید وسواسی تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها