رابطه معیارهای ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر عضو بورس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای ریسک و بازده برروی سهام 50 شرکت برتر بورس است. هدف اصلی این پژوهش تبیین ارتباط بین شاخص ریسک و بازده سهام است و بر همین مبنا مساله اصلی این پژوهش این است که آیامیان معیارهای ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟ در این تحقیق، جامعه آماری شامل 50 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به تعداد کم مشاهدات جامعه آماری و نمونه آماری با یکدیگر برابرند. ابزار تجربه و تحلیل، انواع آزمونهای آماری و ضرایب همبستگی، روابط متغیرها مورد بررسی گرفته اند. برای بررسی فرضیات از رگرسیون استفاده شده است. براساس نتایج این پژوهش و دادههای آن میتوان نتایج کلی پژوهشها را مورد بررسی قرارداد. نتایج نشان داده اند که ارتباط میان ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها