ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مربی،گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان، ایران

2 مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد ورزقان، ورزقان، ایران

3 مربی،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

درمحیط رقابتی امروزی، ارزیابی عملکرد شرکتها ورتبه بندی آنها نه تنها برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اهمیت بسیار زیادی برخورداراست بلکه برای خود شرکتها وهمچنین برای توسعه صنایع نیز ضروری می باشد. از سوی دیگرارزیابی دقیق عملکرد شرکتها ورتبه بندی آنها نیاز به استفاده از تکنیکها و معیارهایی دارد که بایستی هم جدید بوده وهم از کیفیت بالایی برخوردار باشد. با توجه به مطالب ذکر شده بالا هدف این تحقیق ایجاد مدل فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتها با بکارگیری نسبتهای مالی و نیز بررسی قضاوت تصمیم گیرندگان است. رویکرد پیشنهادی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس می باشد. در این تحقیق از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در تعیین وزن معیارها توسط تصمیم گیرندگان و از روش تاپسیس  به عنوان یک معیار تصمیم گیری چند معیاره در تعیین رتبه بندی شرکتها استفاده می شود. جامعه آماری تحقیق شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1390-1386) بوده که با بکارگیری صورتهای مالی ارائه شده توسط این شرکتها ونتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس رتبه بندی شرکتها انجام می شود. در نهایت، نتیجة رتبه بندی کارخانجات سیمان سازی با ملاحظة عملکرد کارخانه ها در جدول شماره 4 برای 15 شرکت سیمانی انتخاب شده بدست می آید.

کلیدواژه‌ها