بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط صنعتی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران کد پستی: 19395-3697

2 کارشناس ارشد مدیریت MBA،دانشگاه پیام نور، واحد کرج

چکیده

این پژوهش با رویکردی توصیفی-پیمایشی جهت" بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط صنعتی" می باشد. بدین منظور 32 سازمان کوچک و متوسط صنعتی که در زمینه های صنایع غذایی، شیمیایی و نساجی فعالیت می کنند مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات جمع اوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی (پرسشنامه) از مدیران و شاغلان در صنایع مذکورمی باشد. روایی تحقیق به تایید صاحب نظران رسید و پایایی پژوهش با استفاده آلفای کرونباخ معادل 744/0 محاسبه شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که تجارت الکترونیک بر هر یک از 3 عامل: کارایی، اثر بخشی و رضایت ذی نفعان در شرکت های مورد بررسی موثر بوده اما تاثیری متفاوت بر هر یک از این عوامل دارد. به طوری که بیشترین تاثیر را بر کارایی و سپس به ترتیب بر رضایت ذینفعان و اثربخشی دارد. هم چنین تاثیر آن بر شرکت های مختلف با فعالیتهای گوناگون (شیمیایی–غذایی–نساجی) متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها