بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. ایران

3 عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور فردوس

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی می باشد. این پژوهش از نظر هدف جز پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی به تعداد 210 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان 136 نفر می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سنجش میزان بوروکرات مداری دوبرین و پرسشنامه میزان فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون می باشد. به علاوه روایی پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصین مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارSPSS و روش آمار توصیفی شامل شاخصهای آماری (رسم جدول، فراوانی، اندازه گرایش های مرکزی و پراکندگی، نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t مستقل) به کار برده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی و مولفه مسخ شخصیت کارکنان رابطه وجود دارد. اما بین بوروکراسی و مولفه های خستگی عاطفی و پایین بودن احساس موفقیت فردی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین جنس و سطوح تحصیلات کارکنان و فر سودگی تفاوت معنی داری بدست نیامد، همچنین بین سن و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری بدست نیامد.

کلیدواژه‌ها