بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 – 1384

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. ایران

2 استادیار مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. ایران

چکیده

سود از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمصم گیری اقتصادی است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و بانک ها نیز بعنوان یکی از مهمترین واحدهای تجاری بر مفهوم سودآوری تکیه ای ویژه ای دارند و عملکرد آنها تا حد قابل توجه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد. حسب اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی تاثیرسیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرمستقل این پژوهش سیاست های پولی بانک مرکزی است. روش تخمین روابط در این تحقیق آزمون های پانل است. نتایج حاصله مبین وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره، اوراق مشارکت و حجم نقدینگی با سودآوری بانکهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4
بهار
خرداد 1392
صفحه 141-157
  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1392
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1392
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1392