بررسی مقایسه ای رابطه ی بین نسخه های کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در ارزیابی عملکرد شرکت های داروئی و غذائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بندعباس- گروه حسابداری بندرعباس – ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

این پژوهش به مقایسه ای رابطه‌ی بین نسخه های کیوتوبین (کیوتوبین ساده، لیندنبرگ و راس، چانگ وپرویت) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده درارزیابی عملکرد شرکت های غذائی و داروئی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 6 ساله (89-1384) پرداخته است. در این راستای سه فرضیه مطرح و تعداد 79 شرکت از جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از همبستگی و آزمون رگرسیون استفاده شد.
نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و کیوتوبین ساده در شرکت های داروئی وجود دارد و بین نسخه های کیوتوبین چانگ و لیندنبرگ با معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معناداری وجود ندارد. سایر نتایج حاکی از آن بود که ارتباط ارزش افزوده اقتصادی پالاش شده با کیوتوبین ساده در دو صنعت متفاوت بود و این ارتباط با کیوتوبین لیندنبرگ و چانگ در دو صنعت متفاوت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5
تابستان
شهریور 1392
صفحه 45-64
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1391
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1392
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1392