بررسی عوامل سازمانی مرتبط با درخواست بازنشستگی پیش از موعد (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه مدیریت، بجنورد، ایران

2 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد. مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی.دانشگاه آزاد علی آباد کتول. ایران

چکیده

این مقاله؛ به تبیین عوامل سازمانی مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد معلمان ابتدایی پرداخته است. برای جلوگیری از خروج سرمایه های اصلی هر سازمانی نیاز است که عوامل موثر در این خصوص شناسایی شوند. روش تحقیق پیمایشی، همبستگی بوده، جامعه آماری معلمین مقطع ابتدایی شهرستان بندر ترکمن؛ برای محاسبه حجم نمونه، از جدول مورگان؛ برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، و جهت نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد؛ برای شناخت میزان اعتبار از اعتبار صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ. همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای پردازش داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته نشان می دهند که بین متغیرهای مستقل (عملکرد نامطلوب مدیران- عدم شایسته سالاری- عدم وجود نظارت و ارزشیابی- تبعیض- بی توجهی به مسایل رفاهی - عدم و شناخت نیازهای کارکنان-عدم اطلاع معلمان از نتایج عملکرد خود در سازمان- عدم مطلوبیت محیط کاری- رفتار نامطلوب همکاران) با (متغیر وابسته) درخواست بازنشستگی پیش از موعد در سطح ضریب بیش از 95 درصد رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها