ارزیابی کارایی معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ایران

چکیده

این تحقیق یک رویکرد برای ارزیابی کارایی معاونتهای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در طی سالهای 1372 تا 1390 ارائه میکند، متدلوژی این تحقیق روش کارت امتیازی متوازن را همراه با روش تحلیل پوششی داده ها بکار می گیرد، بدین منظور ابتدا مبانی نظری و پیشینه ی ارزیابی عملکرد و کارایی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تشریح مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن BSC [1]/ تحلیل پوششی داده ها [2] DEA به عنوان مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد دانشگاه پرداخته شده است. شاخص های مرتبط با مناظر کارت امتیازی و استراتژی سازمان بر اساس پیشینه تحقیق شناسایی شده و توسط نظرات خبرگان در دانشگاه جمع آوری شده اند، همچنین ورودی ها و خروجی های مدلDEA  با توجه به پژوهش های گذشته و نظر خبرگان مشخص گردیده است و در نهایت داده های مرتبط با واحدهای تصمیم ساز ([3]DMU) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان نیز با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است.[1]Balanced Score Cards


[2]Data Envelopment Analysis


[3]Decision Making Units

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5
تابستان
شهریور 1392
صفحه 85-110
  • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1391
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1392