بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، ایران

2 ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق. ایران

چکیده

امروزه، مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند. بنابراین اصل نخست در دنیای کسب و کار امروزی، ایجاد ارزشهای مشتری پسند است. تحقیقات نشان داده اند که ارزش واقعی در درون محصول یا خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان وجود دارد و این نام تجاری است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند. هدف اصلی هر سازمان ورای فروش خود، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و مشتریان می باشد.عصاره این رابطه پایدار، نوعی تعهد و وفاداری مشتری به محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول با نام تجاری خاص میباشد. اطلاع از ترجیح مشتریان ضمن اینکه نقاط قوت و ضعف یک سازمان را بر ملا می سازد، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب سازمان فراهم می آورد. بدین منظور تحقیق حاضر  با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام تجاری صورت گرفت.عوامل مورد بررسی در این پژوهش عبارتنداز: کیفیت، قیمت، شهرت و تبلیغات.
این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و روش آن پیمایشی می باشد. نامهای تجاری مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: پگاه، کاله و اصیل. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفت. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 87% محاسبه شد؛ و روایی آن هم از لحاظ محتوایی و هم صوری بررسی و تایید شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بعد از استخراج داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS  استفاده گردید. نتایج پژوهش به این قرار است که متغیر کیفیت مهمترین عامل در انتخاب نام تجاری در هر سه نام تجاری از دید مشتریان بود.متغیر قیمت در انتخاب هیچ یک از نامهای تجاری موثر نبود.متغیر شهرت در مورد نام تجاری کاله و اصیل در انتخاب نام تجاری موثر بود و متغیر تبلیغات هم فقط در مورد نام تجاری پگاه موثر بود.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5
تابستان
شهریور 1392
صفحه 155-180
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1392
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1392