سنجش رضایت مشتری برای دستیابی به شاخصی قابل استفاده در نظام ارزیابی عملکرد امور شعب بانکها (مطالعه موردی در یکی از بانکهای شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. نجف آباد. ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار. پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران. پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی. تهران. ایران

3 عضو هیات علمی و استاد یار. دانشگاه پیام نور. گروه مدیریت. صندوق پستی 3697-19395. تهران. ایران