طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مربی،گروه مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران

2 مربی،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکلیبر، کلیبر، ایران.

3 استادیار،گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر سعی دارد یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضیات فازی ارائه نماید. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، در مرحله اول یک سیستم فازی طراحی می شود که ورودیهای آن عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند و عبارتند از: کارهایی که هماورد طلب و چالشگر باشند، یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، شرایط مناسب کاری، دوستان و همکاران مساعد. در مرحله دوم ورودی ها و خروجی ها پس از افرازبندی، به اعداد فازی تبدیل می شوند. قوانین استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبیین می گردند. در مرحله چهارم فازی زدایی انجام می گیرد. در نهایت مدل طراحی شده در مرحله پنجم آزمون می شود. تحقیق حاضر که در طبقه بندی کلی، توصیفی است بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس گردآوری اطلاعات میدانی است. قوانین مورد استفاده جهت طراحی سیستم سنجش رضایت شغلی به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند. در پایان مدل ارائه شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان­شرقی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده است.

کلیدواژه‌ها