رهبری معنوی حلقه گم‌شده سازمان‌های سده 21 با رویکردی بر توانمندسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، بناب، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. ایران

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی است. برای این منظور رهبری معنوی بر اساس نظریه لوئیز دبیلیو فرای در هفت بعد و توانمندسازی بر اساس نظریه وتن و کمرون در پنج بعد در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و با استفاده از رابطه کوکران حجم نمونه آماری تحقیق 273 نفر برآورد شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست آمده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پرسشنامه‌ها، جمع‌آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه‌بندی و با استفاده از آزمون رگرسیون دو متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که رهبری معنوی و ابعاد آن بر توانمندسازی کارکنان در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی موثر است.

کلیدواژه‌ها