شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق در سازمان طبق مدل سه شاخگی و تست آن در شرکت ساپکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی،استاد دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات دکتری دانشگاه پیام نور

2 دکترای مدیریت،دانشیار دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات دکتری دانشگاه پیام نور تهران

3 دکترای مدیریت،استادیار دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات دکتری دانشگاه پیام نور تهران

4 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

 هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق بود. پس از آن پانل دلفی متشکل از متخصصین خلاقیت تشکیل گردید و طی 5 دور عواملی به عوامل شناسایی شده در مطالعات ادبیات موضوع مواردی افزوده و کاسته شد. در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد که برای پاسخهای اعضا دربارة ترتیب عوامل کلیدی و موثر بر سازمان خلاق در دور پنجم 782/0 حاصل شد که نسبت به دور قبلی تغییر چندانی نداشت. لذا این میزان از ضریب کندال کاملاً معنی‌دار به حساب آمده و نشان از کفایت دورهای دلفی بود سپس مدلسازی عوامل موثر بر ایجاد سازمان خلاق طبق مدل سه شاخگی انجام شد. نوآوری مدل ارائه شده، طرح عناصری نوین در ایجاد سازمان خلاق و هم چنین ارائه طبقه بندی بدیعی برای ایجاد سازمان خلاق طبق مدل سه شاخگی است. نهایتا مدل در شرکت ساپکو که جزو سازمانهای سرآمد خلاقیت در کشور است مورد آزمون قرار گرفت.بدین منظور پرسشنامه 46 سوالی توسط 390 نفر تکمیل شدو تائید عوامل تحقیق به کمک روش تحلیل عاملی تایید شد و آزمون فرضیات تحقیق به کمک روش تحلیل مسیر انجام شد و نهایتا نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها