بهبود عملکرد کارکنان با آموزش ضمن‌خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی آموزشکده سما واحد مشهد

2 مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد واحدکرمان و مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهد

4 مدرس مدعو آموزشکده سما واحد مشهد و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کاویان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه آموزش­های ضمن­خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، عبارتست از کلیه­ کارکنان دانشگاه­ آزاد­ مشهد که در سال 1390 تحت آموزش ضمن­خدمت قرار­گرفته­اند(458نفر). حجم­نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه­شد. ابزار استفاده­شده در این تحقیق، پرسشنامه محقق­ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با  محاسبه ضریب آلفای­کرونباخ(96/0)، تأیید­شد. به­منظور تجزیه­و­تحلیل­داده‌ها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون­هایtیک­نمونه­ای و فریدمن، برای آزمون فرضیه­های تحقیق استفاده­شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت آموزش­های ضمن­خدمت و عملکرد کارکنان بود..

کلیدواژه‌ها