بررسی عوامل پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در بخش رستوران های ممتاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت استراتژیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر نقش متغیرهای ارزش ادراک شده، رضایت از عوامل ملموس، ناملموس و تصویر ذهنی از رستوران بر وفاداری مشتریان  را مورد سنجش قرار گرفته است. این مطالعه به صورت توصیفی- پیمایشی در رستوران پدیده شاندیز و با توزیع 202 پرسشنامه در میان مشتریان آن  و به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام گرفته است ، در تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش از روش مدل­یابی معادلات ساختاری[1] و از روش دو مرحله­ای حداقل مربعات جزئی پیشنهاد شده توسط هالاند[2] (1999) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها مشخص گردید که رضایت از عوامل ملموس و ارزش ادراک شده بر اساس ضرایب مسیر به دست آمده تاثیر مثبت و معناداری را بر وفاداری نشان می دهند در حالی که تصویر ذهنی و رضایت از عوامل ناملموس نقش تعیین کننده و مستقیمی بر وفاداری به دلیل ناچیز بودن مقدار ضریب مسیر و سطح معناداری آن ندارد.[1]Structural Equation Model (SEM)


[2]Hulland

کلیدواژه‌ها