تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. گروه مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران. ایران

2 استادیار. گروه مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. قشم. ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. قشم. ایران

چکیده

خط مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز وکارهای کاهش تضاد منافع مطرح شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (نظام راهبری) بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به در نظر گرفتن محدودیتهای نمونه آماری تعداد 71 شرکت در طی سالهای 86 تا90 مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق از نوع همبستگی وروش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. به منظور بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت استفاده گردید.
نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مبتنی بر ساختار مالکیت شامل درصد مالکیت سهام مدیران، مالکیت نهادی و ساختار هیات مدیره شامل درصد اعضای غیر موظف وحضور یکی از اعضا غیر موظف در ریاست هیات مدیره تاثیر معناداری بر نسبت پرداخت سود نقدی شرکتهای مورد بررسی ندارند.

کلیدواژه‌ها