تبیین مدل بومی عوامل مؤثّر بر فرهنگ تعاونی (موردکاوی: بخش کشاورزی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

2 استادیار. گروه کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. رشت. ایران

چکیده

در راستای توجّه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه آن در کشور بطور عام و در سطح استان گیلان بطور خاص، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده فرهنگ تعاونی های کشاورزی در استان گیلان بمنظور پاسخگویی به مسئله نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی ها (بخش کشاورزی) در سطح استان گیلان، مورد مطالعه در جامعه آماری کارشناسان بخش مذکور می­باشد. گردآوری اطلاعات بوسیلهْ پرسشنامه بوده که پس از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی ، توسط نمونهْ 53 نفره پاسخ داده شده و نوع تحقیق هم توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می­دهد میزان وضعیت عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی­های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی­های کشاورزی گیلان به مقدار زیاد و خیلی زیاد می­باشد

کلیدواژه‌ها