رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه حسابداری.دانشکده اقتصادوحسابداری .واحد تهران مرکزی.دانشگاه آزاداسلامی.تهران.ایران

2 استاد. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران. تهران. ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران. تهران. ایران

چکیده

از آنجایی که بهبود عملکرد سازمان همواره یکی از دغدغه های سازمان‌ها است و تاثیری که سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به  همراه دارد اجتناب ناپذیر است، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه صورت پذیرفته است. برای تعیین متغیرهای تحقیق از مدل گوشال و نهاپیت استفاده شده است. اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه بوده است که در بین شرکت های بیمه و در سطح کارشناسان ستادی شرکت‌های بیمه گر واقع در تهران توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی رابطه مثبتی دارند. به این معنی که در شرکت‌های که دارای سرمایه اجتماعی بالاتری هستند، عملکرد مالی بهتری نیز دارند.

کلیدواژه‌ها