بررسی همسویی استراتژی‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی(واحد الکترونیک)،تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه راهکاری مناسب جهت تعیین سطح همسویی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار شرکت سهامی بیمه البرز بود. مدل لوفتمن یکی از مهم‌ترین مدل‌های مطرح در بحث همسویی فنّاوری اطّلاعات و کسب ‌وکار است که عوامل همسویی شناسایی شده در آن، اساس کار این تحقیق را تشکیل می‌دهد. این مدل دارای پنج سطح و هر سطح شامل شش عامل است. به‌منظور شناسایی میزان اهمیّت هر یک از عوامل همسویی، از پرسشنامه‌ی طرّاحی شده توسط لوفتمن استفاده گردید. روش انجام تحقیق، پیمایشی بوده است که مهمترین مزیّت آن قابلیّت تعمیم نتایج به دست آمده می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق نیز برحسب بررسی ادبیّات موضوعی حوزه همسویی تعیین گردیده است. بر این اساس، با بهره‌گیری از مدل لوفتمن برای، تعدادی از مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و نیز تعدادی از مدیران و کارشناسان کسب‌وکار شرکت بیمه البرز که جامعه آماری 270 نفریاین تحقیق را تشکیل می‌دهند، مد نظر قرار گرفته‌اند. نظر به اینکه تحقیق حاضر در پی تبیین مدل لوفتمن جهت همسو نمودن استراتژی‌های کسب‌وکار و فنّاوری اطّلاعات است، برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات حاصل از پرسشنامه به منظور تایید یا رد ابعاد و عوامل مدل تدوین شده، از آزمون t تک نمونه استفاده شده است.
بنابر نتایج بدست آمده، با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت که کسب‌وکار و فناوری اطلاعات در شرکت بیمه البرز در سطح مطلوبی از همسویی قراردارد.

کلیدواژه‌ها