رابطه مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان. ایران

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین رابطه بین نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژِهای رقابتی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 85 نفر از مدیران و کارکنان  کسب و کارهای کوچک در شهر اصفهان استکه به طور تصادفی 70 نفر از آنها انتخاب شدند. برای ابزار پژوهش پرسشنامه ای با 33 با ضریب پایایی 904/0 طراحی شد.  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری ضریب همبستگی ساده و چند گانه (تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین  مؤلفه های نوآوری گرایی و مؤلفه های کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که هر یک از مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی همبستگی چند گانه معنی داری داشتند.  

کلیدواژه‌ها