بررسی و تبیین عوامل موثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی و راهکار های حل آن در گمرک شهید رجائی بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. گروه مدیریت. هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران . ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به شناسایی عوامل ایجاد بدگمانی به تغییر سازمانی در گمرک نوین پرداخته ایم و بر اساس مطالعات نظری و نیز شواهد تجربی، عدالت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، نقض قرارداد روانشناختی، و شخصیت منفی، به عنوان مهمترین عوامل بدگمانی کارکنان به تغییر ساختار سازمانی شناسایی شدند. در ادامه نیز نقش هر یک از این عوامل بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی در گمرک نوین مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در تقسیم بندی کلی از نوع توصیفی است که از روش میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.برای گردآوری داده های مورد نیاز، از یک پرسشنامه (ترکیبی از پنچ پرسشنامه) استفاده و با بهره گیری از آلفای کرونباخ و نظر خبرگان پایایی و روایی آن تائید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گرفته ایم. نتایج حاکی از تائید تمامی فرضیه های تحقیق است.

کلیدواژه‌ها