مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در صنعت جهانگردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی استاندارد مطالعه­ی شوحساین لیو و چی چوان وو (2010) استفاده شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش هتل­ها و مهمانپذیرهای شهرستان سنندج می­باشد و از این جامعه­ی آماری، 90 نفر از کارکنان مراکز به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میان مدیریت دانش ویادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه­ی معنی­دار و مثبتی وجود دارد؛ میان یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه­ی معنی­دار و مثبتی وجود دارد و همچنین میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش میانجی­گری یادگیری سازمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد. در نهایت نتیجه­گیری و پیشنهاداتی جهت تقویت روابط میان متغیرهای مدل ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها