بررسی تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از کشور تولید کننده محصول برنگرش و تمایل به خرید محصولات خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار. مدیریت صنعتی. دانشگاه آزاد اسلامی. رشت. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی. دانشگاه علوم و تحقیقات. گیلان. ایران

چکیده

امروزه، بازار تجارت بین المللی بسیار رقابتی است و ایده های جدید بسیاری در بازار برای جلب مشتریان وجود دارد.مشتری هنگام خرید یک محصول، با تصمیمات متعددی در مورد محصول،شیوه خرید و استفاده‌های آن روبرو می‌باشد، در بین بی‌شمار عوامل موثر بر تصمیم خرید و مصرف یک محصول، تاثیر متغیر کشور مبدأ قابل توجه می‌باشد. زیرا تصویر ذهنی کشور سازنده محصول انعکاس‌دهنده ادراک کلی مشتری در مورد کیفیت‌آن محصول و کم و کیف ملت آن کشور می‌باشد. با توجه به احتمال حضور ایران در بازار تجارت جهانی، از هم اکنون بایستی چگونگی تاثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل مشتری به خرید محصولات خارجی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با برنامه ریزی دقیق، موفقیت محصولات ایرانی را دربازارهای جهانی تضمین کرد. تحقیق حاضر ازحیثهدفکاربردیوازحیثروشگردآوریداده ها، یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که تاثیر تصویر ذهنی مشتریان از کشور تولید کننده محصول بر تمایل خرید محصولات خارجی مورد بررسی قرار می­دهد. جامعه آماری این تحقیق، دانشجویان کارشناسی ارشد ارشد سه رشته، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و برق پردیس تحصیلات تکمیلی علوم وتحقیقات گیلان است که 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استخراج گردیده بااستفادهازنرمافزارهایSPSS19 و LISREL8.8موردتجزیه وتحلیلقرارگرفتهاست. لازم به ذکر می­باشد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که بین تصویر ذهنی کشور مبدا، نگرش و ارزیابی محصول خارجی ارتباط مثبت وجود دارد همچنین بین نگرش و میزان تمایل به خرید محصولات خارجی و نیز بین ارزیابی محصول خارجی و تمایل به خرید محصولات خارجی ارتباط مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها