بررسی سطحی از محافظه کاری در حسابداری و ارتباط آن با مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و محافظه­کاری است. بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری اندازه­گیری می­گردد. که در این تحقیق، از مدل تعدیل شده جونز برای مدیریت سود و برای محافظه­کاری از قیمت ارزش دفتری به بازار استفاده شد. جامعةآماری شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری تعداد 154 شرکت بوده است. داده­های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی 6 ساله 1385-1390 می­باشد. داده­ها به صورت شرکت–سال مرتب شده و با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره مدل ها برآورد شده و فرضیه تحقیق آزمون شد. نتایج اولیه در ابتدا حاکی از معنی دار نبودن مدل کلی و عدم رابطه بین مدیریت سود و محافظه­کاری می­باشد. در ادامه آزمون بر اساس لگاریتم طبیعی محافظه کاری برازش گردید که نتایج یافته ها حاکی از آن است که بین محافظه­کاری و مدیریت سود رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها