ارائه مدل مفهومی جهت ارزیابی عملکرد صادراتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل یادگیری و شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، گروه حسابداری، نوشهر، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به تبیین مدلی پرداخته شده است که به نقش یادگیری محوری و بازار محوری بر پایه توانمندی­های داخلی شرکت در ایجاد روابط تجاری با کیفیت و در نتیجه عملکرد صادراتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. با مطالعه چارچوب نظری پژوهش و شاخص­های متعدد سنجش عملکرد صادراتی سازمان­ها در این پژوهش مولفه­های توسعه محصول و توسعه بازار جهت سنجش عملکرد صادراتی لحاظ شده­اند. از استراتژی­های موثر بر عملکرد، یادگیری محوری، بازار محوری و کیفیت روابط انتخاب گردیده­اند. در نتیجه با مطالعه چارچوب نظری پژوهش فرضیاتی تدوین شد.
روش پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون فرضیات برای به دست آوردن مدل نهایی، روابط ساختاری موجود در مدل را از نظر آماری معنادار نشان داد. با توجه به این که شاخصRMSEAبا جذر براورد واریانس خطای تقریبی برابر با 079/0 کمتر از 10 درصد است، می­توان گفت شاخص­های تناسب مدل از لحاظ برازش حاکی از مناسب بودن تقریبی و قابل قبول بودن مدل است. مقادیر AGFA, PGFI, RMSEA, GFIنیز بیان­گر میزان خطای کم در اندازه­گیری است. با توجه به مناسب بودن این شاخص­ها مدل اندازه­گیری مطلوب قلمداد می­شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از تایید رابطه مثبت بین فرضیه ها است. نمودار T-Value نیز رابطه متغیرهای فوق را تایید کرده است.

کلیدواژه‌ها