بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، استان گلستان

2 استادیار، گروه افتصاد ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس

3 مربی،مدرس تمام وقت دانشگاه علمی و کاربردی گنبد کاووس، گنبد، استان گلستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی) بر نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی است. معیارهای هزینه­های نمایندگی در این پژوهش شامل وجوه نقد آزاد، هزینه های عمومی و نسبت فروش به کل دارایی ها می­باشد. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره زمانی 1381 الی 1389 است. در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شده است بدین صورت که پس از اعمال محدودیت­های اعمال شده کلیه شرکت­ها به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که 136 شرکت بوده است. پس از انجام آزمون­های فروش کلاسیک مدل رگرسیونی شامل آزمون های آرچ (ناهمسانی واریانس) و آزمون هم خطی و آزمون پایایی دادها، با استفاده از آزمون چاو و آزمون هاسمن به برازش مدل­های ترکیبی اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین نسبت کیو توبین و هزینه های نمایندگی با متغیرهای حاکمیت شرکتی ارتباط معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها