رابطه معاملات با اشخاص وابسته، مالکیت سهامداران نهادی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره با ارزش بازار شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش بازار شرکت پرداخته شده است. بدین منظور از میان شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات تعداد 93 شرکت در سال های 1386 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی­های آماری بر روی اطلاعات این شرکت­ها نشان داد که معاملات با اشخاص وابسته و میزان مالکیت سرمایه­گذاران نهادی هر دو تاثیرگذاری معناداری بر ارزش بازار شرکت داشته­اند اما نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره رابطه و تاثیرگذاری معناداری با ارزش بازار شرکت­ها نشان نداد. از طرفی برآورد ضرایب تاثیر این مولفه­ها بر ارزش بازار شرکت نشان داد که اثرگذاری معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش بازار شرکت در جهت معکوس و اثرگذاری میزان مالکیت نهادی سرمایه­گذاران بر ارزش بازار شرکت در جهت مستقیم بوده است

کلیدواژه‌ها